Disclaimer

Algemene aansprakelijkheid

Al het materiaal (grafisch en ander) en informatie op deze website met betrekking tot de VKtrailers bvba wordt ter beschikking gesteld zonder enige uitdrukkelijke stilzwijgende waarborg.

VKtrailers bvba wijst alle aansprakelijkheid van de hand, met inbegrip van maar niet enkel beperkt tot stilzwijgende waarborgen in verband met het gebruik van haar producten voor een specifiek doel.

VKtrailers bvba doet al het nodige om zo precies en volledig mogelijk te zijn, maar fouten of onvolkomenheden zijn nooit volledig uit te sluiten. Daarom blijft het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van alle gegeven opinies, adviezen, aangeboden diensten of andere informatie op deze website na te gaan. VKtrailers bvba kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor enige directe, indirecte of toevallige schade, voortvloeiend uit het gebruik van de in deze site verstrekte informatie.

Hyperlinks

VKtrailers bvba kan niet instaan voor de nauwkeurigheid van de hyperlinks in deze site. Immers, de sites waarnaar bepaalde van deze hyperlinks verwijzen zijn ontwikkeld en onderhouden door personen waarover VKtrailers bvba geen controle kan uitoefenen.

Virussen

Hoewel VKtrailers bvba een grote voorzichtigheid aan de dag legde en volgens haar inzichten alle redelijke inspanningen deed om een virusvrije website te handhaven, wijst zij alle verantwoordelijkheid van de hand voor personen, schade aan bezittingen en in het bijzonder voor direct, indirect geldverlies, dat het gevolg zou zijn van het versturen of downloaden van computervirussen. VKtrailers bvba kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke beschadiging van hardware, verlies of wijziging van gegevens, of enige andere schade.

Copyrights

Geen enkel grafisch element, knop, lay-out of tekst van deze website, waarop VKtrailers bvba exclusieve eigendomsrechten bezit, mag gekopieerd of verdeeld worden, noch volledig noch gedeeltelijk, tenzij mits onze schriftelijke toestemming. Wel mag de gebruiker kopieŽn afdrukken of per computerscherm vertonen voor strikt persoonlijk gebruik.
Enkel voor commerciŽle doeleinden, mits toestemming van VKtrailers bvba.

Privacybeleid

Persoonlijke informatie die ons door de gebruiker wordt verstrekt wordt door VKtrailers bvba enkel aangewend voor het doel waarvoor de informatie gegeven werd. Op vraag van de gebruiker zal die informatie door ons geschrapt worden.

Toepasselijke wet - Territoriale bevoegdheid

Op deze voorwaarden is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. Geschillen hieromtrent vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken bevoegd volgens de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. In geval van annulatie van de bestelling voorafgaand aan de levering is de koper, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling zonder B.T.W., onder voorbehoud van andere rechtens verschuldigde schadevergoedingen.
 2. Opgaven van leveringstermijnen zijn slechts benaderend en verbinden ons tot een zo stipt mogelijke eerbiediging ervan. Geen enkele order kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig worden opgezegd.
  Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, het in gebreke blijven van onze leveranciers e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beŽindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geŽist.
 3. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 4. De bewaring van goederen in afwachting van de levering, geschiedt op risico van de koper.
 5. Het protest tegen de faktuur moet aangetekend gebeuren binnen de 8 dagen na de faktuurdatum, met vermelding van het faktuurnummer.
  In geval van gegronde en duidelijk aangewezen klachten binnen deze termijn, staat het ons vrij een vervangingslevering te doen of de goederen terug te nemen zonder schadevergoeding.
 6. Alle fakturen zijn betaalbaar bij ontvangst van de faktuur netto kontant zonder enige korting op het adres van de verkoper.
  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de faktuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het faktuurbedrag met een minimum van 75 euro en een maximum van 2.000 euro als schadebeding, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  In geval van wanprestatie van de verkoper zijn dezelfde vergoedingen verschuldigd aan de koper.
  Onkosten van onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
  Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten alsook om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
  Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk vermogen alsook om bij het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 7. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de klant van bij de kontraktsluiting.
  Wanneer de koper in gebreke blijft te betalen, of wanneer onze vordering in gevaar is, zijn wij gerechtigd onze eigendom van goederen zowel ten opzichte van een derde als ten opzichte van de koper te laten gelden. Meer in het bijzonder kunnen wij de terugave van de goederen verlangen, zonder in rechte te moeten optreden. Bij teruggave van de goederen, worden onze kosten in mindermate in mindering gebracht.
 8. De korte termijn waarin de vordering voorzien in art. 1648 B.W. moet ingesteld worden, wordt bepaald op 1 maand.
 9. Onze overeenkomsten worden beheerst door het belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd volgens de maatschappelijke zetel van de verkoper.

disclaimer | ©2010 VKtrailers bvba