Disclaimer

General responsibility

All the material (graphic or otherwise) and information on this website concerning VKtrailers bvba is made available without any express or implied guarantee.

VKtrailers bvba declines all responsibility for matters covering, but not limited to, implied guarantees related to commercial use and suitability for a specific purpose.

VKtrailers bvba makes all reasonable efforts to be as accurate and complete as possible. However, the possibility of errors can never be entirely excluded. For this reason, it remains the responsibility of the user to verify the correctness, completeness and utility of all the opinions, recommendations services or other information presented on this website. VKtrailers bvba may in no case be held responsible for any direct, indirect or accidental damage resulting from the utilisation of the information provided on this site.

Hyperlinks

VKtrailers bvba may not be held responsible for the accuracy of the hyperlinks on this site. This is due to the fact that the sites to which these hyperlinks refer are designed and maintained by persons over which VKtrailers bvba has no possibility of control.

Viruses

Although VKtrailers bvba exercises great caution and has, in its own judgement, taken all necessary precautions to maintain a virus-free website, it declines all responsibility for any damages to persons or property, and in particular for direct or indirect costs, that are incurred further to the sending or downloading of computer viruses. VKtrailers bvba cannot be held liable for any damage to hardware, the loss or modification of data or any other damage.

Copyright

No graphic element, button, lay-out or text on this website and for which VKtrailers bvba has exclusive copyright privileges, may be copied, or distributed, either in whole or in part, without our written consent. Users may, however, print out copies or display such items on a computer screen for strictly personal use.
Only for commercial end, by permission of VKtrailers bvba.

Privacy policy

Personal information given to us by users will only be used by VKtrailers bvba for the activities for which the information was provided. We will delete the information upon the userís request.

Governing law - Territorial competence

Only Belgian law is applicable to these conditions. Any litigation regarding these conditions will be the exclusive competence of the Courts qualified according to VKtrailers bvba.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. In geval van annulatie van de bestelling voorafgaand aan de levering is de koper, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling zonder B.T.W., onder voorbehoud van andere rechtens verschuldigde schadevergoedingen.
 2. Opgaven van leveringstermijnen zijn slechts benaderend en verbinden ons tot een zo stipt mogelijke eerbiediging ervan. Geen enkele order kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig worden opgezegd.
  Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, het in gebreke blijven van onze leveranciers e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beŽindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geŽist.
 3. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 4. De bewaring van goederen in afwachting van de levering, geschiedt op risico van de koper.
 5. Het protest tegen de faktuur moet aangetekend gebeuren binnen de 8 dagen na de faktuurdatum, met vermelding van het faktuurnummer.
  In geval van gegronde en duidelijk aangewezen klachten binnen deze termijn, staat het ons vrij een vervangingslevering te doen of de goederen terug te nemen zonder schadevergoeding.
 6. Alle fakturen zijn betaalbaar bij ontvangst van de faktuur netto kontant zonder enige korting op het adres van de verkoper.
  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de faktuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het faktuurbedrag met een minimum van 75 euro en een maximum van 2.000 euro als schadebeding, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  In geval van wanprestatie van de verkoper zijn dezelfde vergoedingen verschuldigd aan de koper.
  Onkosten van onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
  Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten alsook om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
  Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk vermogen alsook om bij het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 7. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de klant van bij de kontraktsluiting.
  Wanneer de koper in gebreke blijft te betalen, of wanneer onze vordering in gevaar is, zijn wij gerechtigd onze eigendom van goederen zowel ten opzichte van een derde als ten opzichte van de koper te laten gelden. Meer in het bijzonder kunnen wij de terugave van de goederen verlangen, zonder in rechte te moeten optreden. Bij teruggave van de goederen, worden onze kosten in mindermate in mindering gebracht.
 8. De korte termijn waarin de vordering voorzien in art. 1648 B.W. moet ingesteld worden, wordt bepaald op 1 maand.
 9. Onze overeenkomsten worden beheerst door het belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd volgens de maatschappelijke zetel van de verkoper.

disclaimer | ©2010 VKtrailers bvba